Μόνιμη Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Προκειμένου το ΤΕΕ-ΑΜ (ΝΠΔΔ), να ενταχθεί ως δικαιούχος σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να έχει επιβεβαιώσει τη διαχειριστική του επάρκεια.
Η επιβεβαίωση αυτή γίνεται με πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια ή Υπουργείο, μετά από υποβολή σχετικού φακέλου.
Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που διαθέτει και όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζει ένας Οργανισμός όταν διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα έργα σύμφωνα με το νόμο.
Οι φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες (Α, Β και Γ) με βάση το είδος των έργων που προτίθενται να υλοποιήσουν.
Το ΤΕΕ-AM επιδιώκει εδώ και καιρό (η διαδικασία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης) να αποκτήσει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β.
Στην κατηγορία Β κατατάσσονται οι φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες), όπως έργα - δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων, κατάρτισης και συμβουλευτικής συνδρομής κ.α.

Η Μόνιμη Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων Έργων θα έχει την κύρια ευθύνη για το σχεδιασμό, την υποβολή, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των χρηματοδοτούμενων από το  ΕΣΠΑ έργων που θα αναλαμβάνει το ΤΕΕ-ΑΜ, σε εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας.
Συγκεκριμένα :
  • Θα παρακολουθεί τις επικείμενες και ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ (όσες αφορούν στο ΤΕΕ-ΑΜ) και θα ενημερώνει, μέσω της ιστοσελίδας, τα μέλη του ΤΕΕ-ΑΜ.
  • Θα συγκεντρώνει τις προτάσεις για έργα ΕΣΠΑ που πρόκειται να υποβάλλουν τα μέλη του ΤΕΕ-ΑΜ, θα τις επεξεργάζεται και θα εισηγείται σχετικά στη Δ.Ε.
  • Θα επιβλέπει και θα παρακολουθεί την πορεία της εξέλιξης των έργων ΕΣΠΑ που θα αναλάβει το ΤΕΕ-ΑΜ, σε εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας.

 

Δείτε τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, πατώντας εδώ

Δείτε τις ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, πατώντας εδώ.

Δείτε τις προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 33 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας