Ενημέρωση για τα μέλη του ΤΕΕ-ΑΜ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφoρίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης:

email Επιχείρησης:

Διεύθυνση Επιχείρησης:

Τίτλος Θέσης:

Παροχές θέσης:

Ενημέρωση για τα μέλη του ΤΕΕ-ΑΜ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για συμμετοχή στη δράση με τίτλο:

“Κατάρτιση με επιχορήγηση (
Training Voucher)
άνεργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας
με υποχρεωτική απασχόληση”

Το ΤΕΕ ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3614-2007 (ΦΕΚ 267/Α) των πράξεων με κωδ.ΟΠΣ 374743 374744, από κοινού με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρομής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: “Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση”

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους Διπλωματούχους μηχανικούς των ειδικοτήτων:

α) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών) (MMM)

β) Ηλεκτρολόγων μηχανικών (HM)

γ) Μηχανολόγων μηχανικών (ΜΜ)

δ) Χημικών μηχανικών (ΧΜ)

-Κάθε Διπλωματούχος μηχανικός των παραπάνω ειδικοτήτων έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

-Οι Διπλωματούχοι μηχανικοί (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) δεν επιτρέπεται να παρακολουθήσουν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

-Εξαιρούνται οι Διπλωματούχοι μηχανικοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ελληνομάθειας και κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση καθώς επίσης και προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες για τους οποίους δεν ισχύει ο περιορισμός του διμήνου.

-Όσοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θα απορρίπτονται και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στον μεταλλευτικό κλάδο και στον κλάδο άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και η σύζευξη της κατάρτισης με τις ανάγκες σε εξειδίκευση που απαιτεί η παραγωγική βάση της οικονομίας.

Τα Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών, περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση και οδηγούν σε υποχρεωτική απασχόληση.

Η υποχρεωτική απασχόληση του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια θα πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης.

Μετά το τέλος της υποχρεωτικής απασχόλησης ολοκληρώνεται η υλοποίηση της δράσης.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, το ΤΕΕ καταβάλει εφ΄άπαξ στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν το εκπαιδευτικό επίδομα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους μηχανικούς με υποχρεωτική απασχόληση.

Υλοποίηση της δράσης-Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (training voucherΚάθε διπλωματούχος μηχανικός που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβει μία προσωπική επιταγή κατάρτισης (training voucher) με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να καταρτισθεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει επιλέξει.

Διάρκεια της δράσης: Η υλοποίηση της δράσης (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 22α Σεπτεμβρίου 2014

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων κατά την υλοποίησή της θα γίνεται από την ειδική ιστοσελίδα του συστήματος των επιταγών κατάρτισης που λειτουργεί για το σκοπό αυτό http:/www.voucher.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης  (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) δεν θα υπερβεί το ποσό των 30.576.000,00 €

Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης/ωφελούμενο 10,60 € μη συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος. H οικονομική αξία της επιταγής κατάρτισης (training voucher) καθορίζεται στο ποσό των 4.240,00 €

Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος/ωφελούμενο: 5,00 € και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο: 2.000,00 €

Προθεσμίες:

– Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής: έως και 14-1-2013

– Παραλαβή Δικαιολογητικών από το ΤΕΕ: έως τις 21-1-2013

Η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται είτε με κατάθεση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο στο Γραφείο Υποδοχής του ΤΕΕ, είτε με ταχυδρομική αποστολή (ταχυδρομείο ή courier) στη διεύθυνση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γραφείο Υποδοχής Voucher, Νίκης 4, 105 36 Αθήνα, 1ος όροφος. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος πρέπει να έχει την ένδειξη “Κατάρτιση voucher άνεργων-Τομέας Β΄”