Διενέργεια Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: Υλοποίηση δράσεων συντονισμού και εκπαίδευσης στο έργο "BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)"

Χωρίς τίτλο 11 page 0002

Programme funded·by EUROPEAN UNION

Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ προκηρύσει Aνοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

Υλοποίηση δράσεων συντονισμού και εκπαίδευσης στο έργο·"BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)"·στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος·"ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020", προϋπολογισμού 43.879,84 € (χωρίς το ΦΠΑ που αναλογεί).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την·19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα·10:00 π.μ.·(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του·ΤΕΕ-ΑΜ·στην οδό Βότση 2 - Καβάλα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης :

  • Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού (Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑ:9E0H46Ψ842-ΑΘ0)εδώ.
  • Διακήρυξη διαγωνισμού με τα παραρτήματά της (Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ:20PROC007446775 2020-10-08)εδώ.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας