Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει στα μέλη του Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» & «Ζωής- Υγείας»

foto tee 1 epexergasiafoto tee 2 epexergasia

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, από την 1η Αυγούστου, προσφέρει για πρώτη φορά εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων, διευρύνοντας τις ανταποδοτικές δράσεις για τα Ενεργά Μέλη του.

Το νέο Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, που δημιούργησε για τα Ενεργά Μέλη – Πιστούχους του το ΤΜΕΔΕ, βάσει των καταστατικών του διατάξεων και κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με ανάδοχο τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία παγκοσμίως, την ALLIANZ,εδράζεται σε δύο πυλώνες: «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας».

«Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης»:Οι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες καλύπτονται εντός Ελλάδας για τα έργα ή/και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχει εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Οι παροχές ασφάλισης αφορούν σε κάλυψη:

  • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών για τη μελέτη, επίβλεψη ή την παροχή υπηρεσιών μελέτης - επίβλεψης
  • Αστικής Ευθύνης έργου, που περιλαμβάνει τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Αστική Ευθύνη Εργοδότη.

«Ζωής – Υγείας»:Οι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας με παροχές που αφορούν σε:

  • Αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας
  • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια ή ατύχημα

Δήλωση του προέδρου του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνου Μακέδου:

«Το Ομαδικό Πρόγραμμα, που προσφέρουμε, είναι ένα πρώτο ανταποδοτικό βήμα στον Τομέα της Ασφάλισης για τα Ενεργά Μέλη μας, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.

Έτσι στηρίζουμε έμπρακτα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς σε περιπτώσεις απρόοπτων γεγονότων, που μπορεί να επιφέρουν δυσλειτουργίες κατά την εξέλιξη των εργασιών τους.

Στο ΤΜΕΔΕ στόχος μας είναι να διευρύνουμε συνεχώς τις δράσεις μας, παραμένοντας αρωγοί στο πλευρό του Τεχνικού Κόσμου και σταθερά προσηλωμένοι στην ανάκαμψή του».

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
 
Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3

foto tee 1 epexergasiafoto tee 2 epexergasia

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ εξέδωσε έγγραφο αναφορικά με την αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3.

Αναλυτικά, στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ' αριθμ. 27438/21.05.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
β) Το υπ' αριθμ. 10312 /05.02.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γ) Το υπ' αριθμ. 25361/10.05.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, που αφορούν στο θέμα, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα εξής:

- Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
«Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις».

- Στην παρ.3 του άρθρου 33 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρεται ότι:
«Οι οικοδομικές άδειες, τα συνοδευτικά έγγραφα και οι μελέτες τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο κάθε Υπηρεσίας Δόμησης και στο κεντρικό αρχείο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού».

- Επιπρόσθετα, στην παρ.6 του άρθρου 33 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση μη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση για χορήγηση διοικητικής πράξης υποβάλλεται με συνημμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και διαβιβάζεται αρμοδίως στην Υ.ΔΟΜ».

- Επίσης, με βάση την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
«Υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται σε περίπτωση καταγγελίας για νομιμότητα της εκδοθείσας αδείας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτής, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδοθείσας έγκρισης Εργασιών μικρής κλίμακας».

- Σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 38 του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της Κατηγορίας 3 του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.
Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής άδειας διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. ο έλεγχος των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, ΕΦΚΑ.
Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν απαιτείται εάν έχει προηγηθεί η έκδοση προέγκρισης».

- Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 (ΦΕΚ 3136 Β/31.07.2018):
«... Επίσης ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας αναθέτει σε υπαλλήλους τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ.2γ ή τον υποχρεωτικό έλεγχο της παρ.3 του άρθρου 38, με βάσει αλγόριθμο που αποστέλλεται ανά εξάμηνο από το.... σε ποσοστό 30%».

- Στην παρ. 6 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης επισημαίνεται ότι: «Για τη διενέργεια από την ΥΔΟΜ του υποχρεωτικού ελέγχου της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4495/2017, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα σχετικό αίτημα που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αιτιολογείται η βασιμότητα της καταγγελίας.» ενώ στο άρθρο 12 της ίδιας υπουργικής απόφασης, το οποίο αφορά στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών των άρθρων 31 και 32 του Ν. 4495/2017 αναγράφεται ότι: «Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, έχει πρόσβαση σε όλους τους ηλεκτρονικούς φακέλους των οικοδομικών αδειών και δύναται να τους ενημερώνει σε περίπτωση ανάκλησης, διακοπής εργασιών, ηλεκτροδότησης, έκδοσης του ΠΕΚ, δειγματοληπτικού ελέγχου, κ.ά. Για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου και του υποχρεωτικού ελέγχου σε περίπτωση καταγγελίας, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τον έλεγχο, προκειμένου να αποφανθεί η υπηρεσία και στη συνέχεια ο ίδιος να προβεί στις προβλεπόμενες κατά νόμο ενέργειες».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι και στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3 του Ν. 4495/2017, ο νομοθέτης νοεί ως εκδούσα αρχή την Υπηρεσία Δόμησης στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο έργο, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η διαδικασία έκδοσης της συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας πραγματοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.

Επομένως, και σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, άρθρο 21) η ίδια αρχή (Υ.ΔΟΜ.) είναι αρμόδια για την ανάκληση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης, όταν αυτό απαιτείται.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
 
Καταβολή ετήσιων συνδρομών, του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 'ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ' στη Νότια Θάσο.

Όλα τα μέλη του συνεταιρισμού γνωρίζουμε ότι επί σειρά ετών δεν έχει ζητηθεί η καταβολή των ετήσιων εισφορών που μας αναλογούν. Αυτό έφερε τα ταμειακά αποθέματα του Συνεταιρισμού σε οριακή κατάσταση. Το Δ.Σ. του συνεταιρισμού στη συνεδρίασή του την 12/04/2019 συζήτησε το θέμα και διαπίστωσε ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης των προσεχών εξόδων του συνεταιρισμού (ΕΝΦΙΑ, τέλη επιτηδεύματος, τέλος κτηματογράφησης κλπ) και αποφάσισε να ζητήσει από τα μέλη του την καταβολή αντιτίμου 200 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2 ετήσιες εισφορές.

Καλούνται λοιπόν τα μέλη να καταθέσουν μέχρι τις 30/09/2019 το ποσό των 200,00 ευρώ ανά μερίδα, στον λογαριασμό του Συνεταιρισμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHABANK

ΙΒΑΝ: GR3301408000800002002017538

Μετά την καταβολή των συνδρομών παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο e-mail του Συνεταιρισμού Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (για τα μέλη που διαθέτουν e-mail) ή ταχυδρομικώς (για τα μέλη που δεν διαθέτουν e-mail) την απόδειξη κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού είναι αποφασισμένο να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται από το Άρθρο 6 του Καταστατικού «Διαγραφή – Αποκλεισμός Μελών» για τους συνεταίρους που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019

ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΟ
ΒΑΤΤΗ - ΒΥΖΟΒΙΤΗ ΖΩΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6944.525.071
ΜΠΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 6946.067.217
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6947.040.202
ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 6988.015.050
ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6947.828.165

Η Πρόεδρος, Βάττη - Βυζοβίτη Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γραμματέας, Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 30 Ιουλίου 2019
 
Θέσεις Εργασίας για Διπλ. Μηχανικούς στα 'Λιπάσματα Νέας Καρβάλης Α.Ε.'

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο για την θέση του

Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εδώ

Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού εδώ

Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ στα τηλέφωνα 2510-227430, 225770.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 
Επίσκεψη ενημέρωσης και διαβούλευσης του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Καβάλας και συναδέλφου Θόδωρου Μουριάδη, στο ΤΕΕ-ΑΜ.

Εχθές στις 18 Ιουλίου 2019 το απόγευμα, ο νέος Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, ύστερα από αίτημα του, επισκέφθηκε στην έδρα του ΤΕΕ-ΑΜ τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.

Επίσης παραβρέθηκε ο σύμφωνα με δηλώσεις επόμενος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, συνάδελφος Γιάννης Ιακωβίδης.

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να πληροφορηθεί και να του εκτεθούν αναλυτικά, απο τον Πρόεδρο, θέματα και καταστάσεις που αφορούν την πόλη μας σε τεχνικά κυρίως ζητήματα και βέβαια τους συναδέλφους μας.

Κυριάρχησαν ιδιαίτερα η λειτουργία της Δ/σης Δόμησης Καβάλας και ο όγκος αλλά και οι χρόνοι έκδοσης των συσσωρευμένων οικοδομικών αδειών, η περιμετρική αρτηρία Καβάλας, η έλευση του οικιακού φυσικού αερίου σε 6 πόλεις της ΑΜΘ, θέματα της γέφυρας, σιδηροδρομικές συνδέσεις εν γένει, ο οδικός άξονας Ε 61, η χερσόνησος της Παναγίας και ανάλογες θεματικές, καθώς και ο δημόσιος χώρος της πόλης.

Αποτέλεσμα της συνάντησης που έγινε σε πολύ ευχάριστο κλίμα, είναι η στενή και συχνή επαφή & συνεργασία μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΤΕΕ-ΑΜ, με αναβαθμισμένο ουσιαστικά τον ρόλο του, σαν τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 6

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 8

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 3

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
 
Έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», στις 16 Σεπτεμβρίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή.

2.Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.

3.Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

4.Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

5.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

6.Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον.

7.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον.

8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου.

9.Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

10.Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος 2018, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

11.Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

12.Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από εσάς αλλά από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση του εξοικονόμηση κατ οίκον.

13.Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

14.Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
 
Aναβολή της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων για το β' κύκλο του "Εξοικονομώ II".

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β' κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ».

Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών, σημειώνει το υπουργείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019
 
Η Δ/νση δόμησης του Δήμου Καβάλας, θα χορηγεί βεβαιώσεις ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ για το νησί της Θάσου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Δόμησης του Δήμου Καβάλας, θα χορηγεί βεβαιώσεις ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ για το νησί της Θάσου.


Μετά από συνεχή και επίμονα τεκμηριωμένα αιτήματα του ΤΕΕ-ΑΜ, και ανάλογες προηγηθείσες επαφές και αλληλοενημέρωση μεταξύ της Δημάρχου Καβάλας, την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Θάσου και του Προεδρείου της ΔΕ του ΤΕΕ-ΑΜ, σε σχέση με την θεώρηση όρων δόμησης, ειδικότερα για το νησί της Θάσου και προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να ξεπεραστεί με επάρκεια το εν λόγω θέμα, δίνοντας λύση στη μέχρι στιγμής δυστοκία που υπάρχει στη μη έκδοση οικοδομικών αδειών (ειδικότερα της κατηγορίας 3 – κατοικίες - του νέου ηλεκτρονικού συστήματος e- ΑΔΕΙΕΣ στη Θάσο).
Αποφασίστηκε να εκτονωθεί το μείζον αυτό πρόβλημα, προς την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Έτσι λοιπόν δόθηκε εντολή από την Δήμαρχο στη Διεύθυνση δόμησης του Δήμου μας, να προχωρήσει στη χορήγηση βεβαίωσης όρων δόμησης για τις οικοδομικές άδειες που αφορούν το νησί της Θάσου.

Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Παπαδόπουλος

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Για την ενημέρωσή σας διενεργήθηκε με επιτυχία και ικανοποιητική προσέλευση, η ημερίδα για τις ''Υφιστάμενες Κατασκευές Μειωμένης Ανθεκτικότητας'' ενώ έγινε και παρουσίαση του προγράμματος SCADA Pro.

Ειδικότερα αναλύθηκε η αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και Φέρουσα τοιχοποιία, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και παρουσιαση του προβλήματος και τρόποι αντιμετώπισής του. Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά σε μη καταστροφικους και ημι-καταστροφικούς ελέγχους σε υφιστάμενες κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποιία για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών τους, ενω έγινε και εκτίμηση διάβρωσης οπλισμών λόγω σημαντικών επιπτώσεων στη στατική επάρκεια. Τέλος παρουσιάστηκε παράδειγμα αποτίμησης από Φέρουσα Τοιχοποιία κατά EC8-3 στο SCADA Pro και τρόποι αποκατάστασης και διαστασιολόγησης ενισχύσεων.

ace 1

ace 2

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019
 
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER 25-29 ΕΤΩΝ KAI 30-45 ΕΤΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε πως άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για δύο προγράμματα τύπου voucher, ηλικιών 25-29 και 30-45 αντίστοιχα, στον ιστότοπο του voucher.gov.gr. στα οποία περιλαμβάνονται και μηχανικοί.
Συγκεκριμένα:
• «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ». Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
• «Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Τα προγράμματα είναι διάρκειας 600 ωρών (400 ώρες θεωρία και 200 ώρες πρακτική άσκηση) και οδηγούν σε πιστοποίηση ISO/IEC 17024 (Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι)
Το εκπαιδευτικό επίδομα για τον κάθε ωφελούμενο ανέρχεται σε 2.800 ευρώ.
Σε ο,τι αφορά την επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών , η εκπαίδευση θα γίνει σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες που θα επιλέξει ο ωφελούμενος:
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
Η επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών θα υλοποιηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες με συναφές αντικείμενο.
Επιπλέον, θα υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/8/2019

Μπορείτε να δείτε τα link των προγραμμάτων εδώ και εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ (2510227430) και της Νομαρχιακής Eπιτροπής Δράμας (2521021022)

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019
 
Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των κατασκευών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ " Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών".

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Το link για την αίτηση μπορείτέ να το δείτε εδώ και την πρόσκληση συμμετοχής ωφελουμένων εδώ.

04 1 pedmede new banner

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 02 Ιουλίου 2019
 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Αναλυτικά δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΜΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CERTOUR II

Συνάδελφοι,

        Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση παρουσίασης και επιλογής ΜΜΕ Τουρισμού, που θα διενεργηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019,  στις 19.00, στην έδρα του τμήματος του ΤΕΕ-ΑΜ,  Βότση 2, Καβάλα.

Πρόκειται για το έργο CERTOUR II,  στο οποίο το τμήμα ΤΕΕ-ΑΜ είναι επικεφαλής εταίρος,  και ήδη προχωράει με βάση το χρονοδιάγραμμα, πολύ ικανοποιητικά.

Το πρόγραμμα είναι διακρατικό, με συμμετοχή εκτός της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας και της Τουρκίας. 

Για την Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Παπαδόπουλος

Prosklhsh ekdhlvshs TEE 2

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
 
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Περιόδου Ιουνίου 2019

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τη διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με υφιστάμενες κατασκευές μειωμένης ανθεκτικότητας, αξιολόγησης/τρόπους αποκατάστασης και ενίσχυσης με το SCADA PRO.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ-ΑΜ στην Καβάλα την Τρίτη 18/06/2019 και ώρα 17.30.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο εδώ ή εδώ.

Παρακαλώ δείτε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ.

Hmerida Junio2019 invitation Kavala 2 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

TEEAM 1.3

Πρόσφατα παραβρέθηκε στα γραφεία της έδρας της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε., αντιπροσωπεία/μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από :

1. τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μιχάλη Παπαδόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

2. τον Γ.Γ. της Δ.Ε. Απόστολο Παυλίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών

3. τον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΑΜ, Γιώργο Νάστο, Μηχανικό Χωροταξίας.- Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,

4. το μέλος της Δ.Ε. Σωτήρη Λαζαρίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

5. το μέλος της Δ.Ε. Σωτήρη Τσεκμέζογλου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών

         H συνάντηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διαβούλευσης και δημοσιοποίησης του τοπικού προγράμματος για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της εν λόγω προκήρυξης του τοπικού Προγράμματος του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

       Στο πλαίσιο της συνάντησης διερευνήθηκε και διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΕ-ΑΜ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας τόσο σ΄ ότι αφορά δράσεις εμπλοκής του ΤΕΕ-ΑΜ στην παρούσα προκήρυξη του ΠΑΑ 2014-20200 όσο επίσης και σε άξονες συνεργασίας για πιλοτικές εφαρμογές δημιουργίας προδιαγραφών υλοποίησης εμβληματικών δημόσιων έργων που θα υλοποιηθούν σε μελλοντικές προσκλήσεις τόσο του Γεωργικού Ταμείουτου ΠΑΑ 2014-2020 όσο και του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας του του ΕΠΑΛΘ. Ειδικότερα στα πλαίσια των επικείμενων προσκλήσεων του Μονοταμειακού μέσω του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΠΑΛΘ) που αφορά την ΔΕ Καβάλας, η ανάδειξη του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης, η οικιστική αναβάθμιση της περιοχής της Παναγίας καθώς και η ανάδειξη του παραθαλάσσιου και αλιευτικού χαρακτήρα της πόλης της Καβάλας θα αποτελέσουν τομείς αιχμής της εμπλοκής αυτής καθ΄ αυτής της συνεργασίας του ΤΕΕ-ΑΜ.

         Το τμήμα μας στην συνέχεια αυτής της συνάντησης αισθάνεται υποχρεωμένο να ευχαριστήσει την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για την ουσία της συνεργασίας η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει την βάση αναφοράς και εμπλοκής του φορέα μας για την ορθολογική υλοποίηση δύο εξαιρετικών προγραμμάτων που θα συνδράμουν στην επανεκκίνηση της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας στο σύνολο των περιοχών του Νομού Καβάλας.

ANKA TEEAM 1

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019
 
ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Φίλες και Φίλοι Συνάδελφοι,
     Στις επερχόμενες εκλογές της 26ης Μαϊου, συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι διπλ. μηχανικοί μέλη του τμήματος μας,  τόσο στις Περιφερειακές όσο και στις Δημοτικές εκλογές.
     Νομίζουμε ότι είναι θεμιτό να σας ζητήσουμε  να υποστηρίξετε  τους συναδέλφους μηχανικούς που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων της επιλογής σας σε Καβάλα & Δράμα. 
     Οι  Μηχανικοί αναμφίβολα μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας και των Δήμων μας.
      Ψηφίστε Συναδέλφους Μηχανικούς.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 24 Μαΐου 2019
 
Επίσκεψη της νέας Υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης στο ΤΕΕ-ΑΜ

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη που ζήτησε η νέα Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης στην έδρα μας στο ΤΕΕ-ΑΜ και στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.

Τέθηκαν σε υπόμνηση της, συνοπτικά λόγω περιορισμένου χρόνου πολλά θέματα που ταλανίζουν τους συναδέλφους και τις τοπικές μας κοινωνίες. 

YP1

YP2   YP3

YP6   YP7

YP4

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 21 Μαΐου 2019
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Αναλυτικά δείτε την προκήρυξη εδώ

Κατάθεση δικαιολογητικών από 08-05-2019 έως 31-05-2019.

Για τις αιτήσεις και έντυπα παρακαλώ δείτε εδώ   http://www.teeam.gr/teeam-exetaseis

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 21 Μαΐου 2019
 
Ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ-ΑΜ που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν μελέτες και έργα που θα ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Καβάλας.

Συνάδελφοι καλείστε σε ενημέρωση την Δευτέρα 20 Μαίου 2018 και ώρα 20.00 στην Αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, όπου τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ.ΑΕ. θα παρουσιάσουν αναλυτικά τους στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος και θα δεχτούν εξειδικευμένες ερωτήσεις για την σύνταξη, αξιολόγηση και υλοποίηση των ιδιωτικών πράξεων. 

Περισσότερες πληροφορίες ->   http://www.ankavala.gr/11i-enimerotiki-ekdilosi-gia-symvoyloys-epimelitirio/

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
 
Παρουσίαση βιβλίου του Ζαφείρη Ευστρατίου (π. υπαλλήλου στην Πολεοδομία Καβάλας)

 

2

 

3

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
 
Άρθρο από δημοσίευμα του Δραμινού Τύπου - Παρουσίαση αποκατάστασης του Τεμένους στην όδο Άρμεν

1 2 2

 Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
 
Βιβλιοπαρουσίαση 'Μικροκατοικία - 'Ατλαντας για Αρχιτέκτονες'

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου ‘Μικροκατοικία - Άτλαντας για αρχιτέκτονες’ που θα γίνει το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 και ώρα 20:00 στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας, 4ος όροφος στα πλαίσια των εκδηλώσεων Καλλιτεχνικός Μάϊος 2019.

 

Πρόσκληση στη Βιβλιοπαρουσίαση Μικροκατοικία 1

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 15 Μαΐου 2019
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ TAP

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης και κατάρτισης των μελών μας και ιδιαίτερα σε σχέση με μεγάλα έργα που κατασκευάζονται στην περιοχή μας, μέλη της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ επισκέφθηκαν εργοτάξιο του TAP (Trans Adriatic Pipeline) και πληροφορήθηκαν για την πορεία του έργου που βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσής του, από εξειδικευμένους συναδέλφους μηχανικούς της κοινοπραξίας.

TAP 2

TAP

TAP 3

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 14 Μαΐου 2019
 
Εκδήλωση:'' Η αποκατάσταση του τεμένους της οδού Άρμεν στη Δράμα - Μελέτη και κατασκευή

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τη διενέργεια εκδήλωσης στη Δράμα.

 

ΤΕΕ ΑΦΙΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 3

 
Θέσεις Εργασίας για Διπλ. Μεταλλειολόγους Μηχανικούς

Αναλυτικά δείτε εδώ

 
Για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων μηχανικών
Αφίσα 2
 
Παρακαλώ δείτε το ενημερωτικό έντυπο εδώ
 
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 08 Μαΐου 2019
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠIΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CERTOUR II
Διενεργήθηκε στην Ξάνθη στις 22-04-2019,  η πρώτη πρόσκληση που προβλέπεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα,  στο οποίο το ΤΕΕ -ΑΜ είναι επικεφαλής εταίρος.
Η παρουσίαση στους επιχειρηματίες τουρισμού έγινε από την κα. Μαριλένα Συμεωνίδου. 
Χαιρετισμό και ενημέρωση για το πρόγραμμα και την πορεία του, έκαναν ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ Μιχάλης Παπαδόπουλος και η συντονίστρια του Δήμου Ξάνθης  Δέσποινα Χατζογλίδου.
Η σχετική εκδήλωση προγραμματίζεται μετά το Πάσχα για την Καβάλα και τη Δράμα.
 
 
 
certour 2
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ TELIKO
 
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
 
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ-ΑΜ

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 23 Απριλίου 2019
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 12

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας