Αντιπροσωπεία - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η 45μελής Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και σαραντατρία μέλη.

 

Τα 45 μέλη της Αντιπροσωπείας, 28 από το Νομό Καβάλας και 17 από το Νομό Δράμας, εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των Μηχανικών του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ισχύον εκλογικό σύστημα.

 

Μετά τις τελευταίες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019, η σύνθεση της Αντιπροσωπείας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

 

Η σύνθεση της Αντιπροσωπείας από τις 4-1-2023 έως Σήμερα

Η σύνθεση της Αντιπροσωπείας μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019 και έως 4-1-2023

 

Η Αντιπροσωπεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Eκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος
  • Εκλογή των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών
  • Έγκριση του Προϋπολογισμού του Τμήματος
  • Προγραμματισμός και απολογισμός δραστηριότητας του Τμήματος
  • Ετήσιος οικονομικός απολογισμός
  • Χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεων του Τμήματος
  • Έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.

Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας.