Δαπάνη Πραγματογνωμοσύνης - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεννόηση με τον μηχανικό που πρόκειται να αναλάβει την πραγματογνωμοσύνη προσδιορίζει το ύψος της δαπάνης που ο αιτών θα κληθεί να καταβάλλει στο ΤΕΕ.

Το ποσό της αμοιβής του πραγματογνώμονα διαφοροποιείται ανάλογα με το εύρος και τον όγκο του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης.

Η δαπάνη της πραγματογνωμοσύνης περιλαμβάνει την αμοιβή του πραγματογνώμονα (2/3 του συνόλου) και τα δικαιώματα του ΤΕΕ (1/3 του συνόλου).

Ο αιτών καταβάλλει στο Τεχνικό Επιμελητήριο προκαταβολή που έχει οριστεί στα τριακόσια (300,00) ευρώ έναντι της συνολικής δαπάνης της Πραγματογνωμοσύνης.

Αν μετά την καταβολή της προκαταβολής, ο αιτών ενημερώσει εγγράφως και με ανάλογη τεκμηρίωση το ΤΕΕ πως δεν επιθυμεί τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, παρακρατείται το ποσό που αναλογεί στα δικαιώματα του ΤΕΕ και το υπόλοιπο επιστρέφεται στον αιτούντα, εφόσον ο Πραγματογνώμονας με έγγραφη δήλωσή του δεν έχει επιληφθεί ήδη της υπόθεσης. Στην περίπτωση που ο Πραγματογνώμονας έχει αναλάβει την εκπόνηση της Πραγματογνωμοσύνης και αναφέρει γραπτώς τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, το ΤΕΕ εκκαθαρίζει τη δαπάνη, αφαιρεί το ποσό της προκαταβολής και καταλογίζει το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό στον αιτούντα.

Αν ο αιτών αρνηθεί ρητώς να εξοφλήσει και να παραλάβει την Πραγματογνωμοσύνη ή δεν προσέλθει στα γραφεία του ΤΕΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή του, το Τεχνικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να ειπράξει τη δαπάνη της πραγματογνωμοσύνης από κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, στον οποίο χορηγεί την Πραγματογνωμοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεών του, διεκδικώντας από τον αιτούντα την εξόφληση της συνολικής δαπάνης της Πραγματογνωμοσύνης.