Πραγματογνωμοσύνες - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ο Πραγματογνώμονας αντιμετωπίζει τον αιτούντα και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη ισότιμα.

Ζητά από αυτούς να του παράσχουν κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης. Τέτοιου είδους στοιχεία, καθώς και υπομνήματα με τις απόψεις τους, έχουν την δυνατότητα να προσκομίσουν στον Πραγματογνώμονα, ο αιτών και κάθε εμπλεκόμενο μέρος, υποβοηθούμενοι εφόσον το επιθυμούν από τεχνικό σύμβουλο.

Ο Πραγματογνώμονας, σε συνεννόηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ορίζει, το συντομότερο δυνατόν, ημέρα αυτοψίας. Αυτοψία είναι δυνατόν να διενεργηθεί χωριστά με κάθε εμπλεκόμενο μέρος, αν το επιβάλουν οι μεταξύ τους σχέσεις και το επιθυμούν και τα ίδια.

Ο αιτών έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει στον Πραγματογνώμονα την πρόσβαση στο προς διερεύνηση αντικείμενο και στα στοιχεία που το αφορούν. Ειδικώς ο αιτών έχει την υποχρέωση να λάβει κάθε αναγκαίο δικαστικό ή άλλο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια αυτοψίας από τον Πραγματογνώμονα.

Αν ο αιτών παραλείψει να λάβει τα αναγκαία μέτρα με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η διενέργεια αυτοψίας από τον Πραγματογνώμονα, ο τελευταίος διακόπτει την Πραγματογνωμοσύνη και συντάσσει σχετική Έκθεση Ενεργειών την οποία αποστέλλει στο ΤΕΕ.

Αν ο αιτών επιθυμεί τη διακοπή της Πραγματογνωμοσύνης, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Πραγματογνώμονα και γραπτώς το ΤΕΕ προκειμένου να διακοπεί και η χρέωσή του.

Σε περιπτώσεις όπου για τη διενέργεια της Πραγματογνωμοσύνης απαιτούνται πολλές μετακινήσεις ή διανυκτερεύσεις ή σημαντικές αμοιβές σε τρίτους (τοπογραφικό συνεργείο, συνεργείο επιμετρήσεων, εργαστηριακές μετρήσεις, ειδικές δοκιμές) τα σχετικά έξοδα και μόνον αυτά (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, αμοιβές συνεργείων, έξοδα εργαστηριακών μετρήσεων και ειδικών δοκιμών) καταβάλλονται απ’ ευθείας από τον αιτούντα στον Πραγματογνώμονα, στο εργαστήριο ή στο συνεργείο αντίστοιχα.

Ο Πραγματογνώμονας διερευνά αυστηρώς και μόνον τα τεχνικά ζητήματα επί των οποίων έχει ζητηθεί η πραγματογνωμοσύνη. Ζητήματα μη τεχνικά, τα οποία τίθενται ενδεχομένως με την σχετική αίτηση δεν εξετάζονται από τον Πραγματογνώμονα.

Κατά τη διάρκεια διενέργειας της Πραγματογνωμοσύνης και οπωσδήποτε πριν την κατάθεση στο ΤΕΕ της Πραγματογνωμοσύνης, ο αιτών μπορεί να θέσει πρόσθετα ερωτήματα μόνον εφ’ όσον αυτά αφορούν το αντικείμενο της ίδιας Πραγματογνωμοσύνης. Προς το σκοπό αυτό υπαβάλλει στο ΤΕΕ σχετική συμπληρωματική αίτηση.

Ο Πραγματογνώμονας δεν επιτρέπεται να ανακοινώσει το πόρισμα ή στοιχεία της Πραγματογνωμοσύνης του στον αιτούντα ή σε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος.

Μετά την κατάθεση της Πραγματογνωμοσύνης δεν επιτρέπεται η υποβολή προσθέτων ερωτημάτων από τον αιτούντα ακόμη και αν αυτά αφορούν το αντικείμενο της ίδιας Πραγματογνωμοσύνης. Η υποβολή σχετικού αιτήματος ισοδυναμεί με κατάθεση αίτησης νέας Πραγματογνωμοσύνης.

Ως αίτηση για την διεξαγωγή νέας πραγματογνωμοσύνης θεωρείται και η εκ μέρους των λοιπών εμπλεκομένων μερών υποβολή πρόσθετων ερωτημάτων και μάλιστα είτε αυτά υποβληθούν πριν, είτε μετά την κατάθεση της Πραγματογνωμοσύνης.