Διοικούσα Επιτροπή

Η 9μελής Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και έξι μέλη.

 

Τα μέλη της εκλέγονται από την 45μελή Αντιπροσωπεία του Τμήματος, η οποία εκλέγεται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των Μηχανικών του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας.

 

Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής από τις 4-1-2023 έως Σήμερα

Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής από τις 4-12-2019 έως 4-1-2023

 

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοικούσα Επιτροπή :

  • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον Προϋπολογισμό του Τμήματος
  • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία τον οικονομικό απολογισμό καθώς και τον απολογισμό δράσης
  • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική της συνεδρίαση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής
  • Διαχειρίζεται την περιουσία του Τμήματος
  • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος που εγκρίνονται από την Αντιπροσωπεία, καθώς και τις Έκτακτες Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο
  • Αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας ΤΕΕ που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία
  • Καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του ΤΕΕ για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο την αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης
  • Συντονίζει το έργο των Μόνιμων Επιτροπών, ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε Συμβούλια και Επιτροπές
  • Εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ δημόσια διά του Προέδρου της

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.

Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα και διευθύνει τις υπηρεσίες του, εντέλλεται τις πληρωμές, εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άλλα βεβαιωτικά έγγραφα και υπογράφει την αλληλογραφία του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

 

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής