Δομή - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δομή του ΤΕΕ-ΑΜ

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΑΜ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε το 1964 (ΦΕΚ Α΄174/1964).
Η αρμοδιότητα του εκτείνονταν στους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Από το 1986 μετά την ίδρυση του Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, η αρμοδιότητα του ΤΕΕ-ΑΜ περιορίστηκε στους Νομούς Καβάλας και Δράμας.
Μέλη του είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, που ζουν και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στους Νομούς Καβάλας & Δράμας. Αριθμούν περίπου 1.600, σε σύνολο 120.000 μελών, πανελλαδικά.

Εκλέγει ανά τριετία 45μελή Αντιπροσωπεία και διοικείται από 9μελή Διοικούσα Επιτροπή.
Η περιφερειακή του διάρθρωση συνίσταται σε μία πενταμελή Νομαρχιακή Επιτροπή που έχει την έδρα της στη Δράμα.
Η υπηρεσία του λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε 6 τμήματα: Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων, Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων, Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης, Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης.

Η Διοίκηση του ΤΕΕ-ΑΜ υποβοηθείται στο έργο της από τα ακόλουθα συμβουλευτικά όργανα :

  • Τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας που εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και δύο Μέλη.
  • Τις Μόνιμες Επιτροπές που συστήνονται για την μελέτη θεμάτων που ενδιαφέρουν το ΤΕΕ-ΑΜ και το κοινωνικό σύνολο της περιοχής του
  • Τις Ομάδες Εργασίας που μελετούν ειδικά θέματα υπό την εποπτεία των αντιστοίχων Μονίμων Επιτροπών και της Διοικούσας Επιτροπής
  • Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του

Το ΤΕΕ-ΑΜ στεγάζεται στην Καβάλα, σε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Βότση, που διαθέτει εκτός από τις αίθουσες γραφείων, αίθουσες συνεδριάσεων των Οργάνων του και συγκεντρώσεων ή διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων.
Σημειώνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν επιδοτείται από το Δημόσιο Τομέα.
Τα έσοδα του ΤΕΕ-ΑΜ προέρχονται από την τακτική ετήσια επιχορήγησή του από το ΤΕΕ και από την δραστηριότητα που αυτό αναπτύσσει.