Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας διενεργεί εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τις ειδικότητες:

 1. Πολιτικών Μηχανικών
 2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 3. Μηχανολόγων Μηχανικών
 4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 5. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 6. Χημικών Μηχανικών
 7. Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 8. Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 9. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
 10. Μηχανικών Περιβάλλοντος
 11. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 12. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 13. Λοιπών Ειδικοτήτων Μηχανικών (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430).

 

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος προκηρύσσονται τρεις (3) φορές το χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο και διενεργούνται αντίστοιχα τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο.

Με την προκήρυξη τάσσεται εύλογη προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://web.tee.gr/exams, εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται με τη σχετική προκήρυξη.

Αναλυτικές οδηγίες για  τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εξέτασης, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://web.tee.gr/exams/manual.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται με φυσική παρουσία στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καβάλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται εντός 20 ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, σε παλαιότερη εξεταστική περίοδο και τελικά δεν προσήλθαν ή απέτυχαν, υποβάλουν νέα αίτηση.

Όλα τα αρχεία των δικαιολογητικών υποβάλλονται σε μορφή .pdf, εκτός της φωτογραφίας που υποβάλεται σε μορφή .jpeg.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της εξέτασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανατρέξτε στην προκήρυξη των εξετάσεων που δημοσιεύεται στις ανακοινώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου ή επικοινωνήστε με τα γραφεία του Τμήματος στην Καβάλα και τη Δράμα.