Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

 Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ, αποτελείται από 45 αιρετά μέλη.
Tα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ–ΑΜ
Οι προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ–ΑΜ
Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.
Η Αντιπροσωπεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • Την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.
  • Την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του οικονομικού απολογισμού του Περιφερειακού Τμήματος για κάθε χρόνο
  • Τη χάραξη της γενικής πολιτικής του Τμήματος, των βασικών αρχών και θέσεών του.
  • Την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από το άρθρο 14 μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος.