Μόνιμες Επιτροπές - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που είτε παραπέμπονται σε αυτές, είτε εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.
Η συστηματική λειτουργία των Μόνιμων Επιτροπών παράγει τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και τον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.
Οι Μόνιμες Επιτροπές, με ευθύνη των Επιμελητών τους, υποβάλλουν ανά 6 μήνες συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοικούσα Επιτροπή. Στην έκθεση, γίνεται αναφορά στα βασικά θέματα που συζητήθηκαν, οι ανάγκες και τα προβλήματα που προέκυψαν, το πλήθος των συνεδριάσεων και οι παρουσίες των μελών.

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος για την τρέχουσα περίοδο έχουν ως εξής:

Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Μεταφορών

Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας

Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων

Μόνιμη Επιτροπή Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών

Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας

Μόνιμη Επιτροπή Παιδείας και Επαγγελματικών Θεμάτων Ειδικοτήτων

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής συναδέλφων μηχανικών στις Μόνιμες Επιτροπές παραμένει ανοικτή για τη διαρκή δυνατότητα ένταξης συναδέλφων στη σύνθεσή τους.