Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η 5μελής Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και δύο μέλη.

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας εκλέγονται σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας, από τα μέλη της Αντιπροσωπείας και τα μέλη του Τμήματος που έχουν είτε κατοικία, είτε επαγγελματική εγκατάσταση στο Νομό Δράμας.

 

Η σύνθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας από τις 30-3-2023 έως Σήμερα

Η σύνθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας από τις 8-3-2017 έως 30-3-2023

 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας:

  • Επεξεργάζεται θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγείται σχετικά στην Αντιπροσωπεία ή στη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος
  • Υποβάλλει προτάσεις για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος
  • Ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε Επιτροπές ή άλλα όργανα νομαρχιακού ενδιαφέροντος
  • Εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ σε νομαρχιακό επίπεδο, πάντα μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας ή της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος

 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.

Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, εκπροσωπεί τη Νομαρχιακή Επιτροπή και διευθύνει τις υπηρεσίες της.

Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

 

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας