Ορισμός Πραγματογνώμονα - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, μετά την κατάθεση της αίτησης διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, ορίζει τον μηχανικό που έχει την κατάλληλη ειδικότητα και εμπερία για να αναλάβει την εκπόνηση της πραγματογνωμοσύνης.

Ο Πραγματογνώμονας ορίζεται με έγγραφο του ΤΕΕ που κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του πραγματογνώμονα, η ειδικότητά του, η επαγγελματική του διεύθυνση, τα στοιχεία του αιτούντα την πραγματογνωμοσύνη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου μέρους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των ανωτέρω.