Παράδοση της Πραγματογνωμοσύνης - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η Πραγματογνωμοσύνη κατατίθεται από τον Πραγματογνώμονα στο Τεχνικό Επιμελητήριο και αφού θεωρηθεί, παραδίδεται στον αιτούντα.

Μετά την παραλαβή της Πραγματογνωμοσύνης από τον αιτούντα, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει ατελώς αντίγραφο της ίδιας Πραγματογνωμοσύνης προς κάθε τρίτο που επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον.

Δικαίωμα ένστασης επί της Πραγματογνωμοσύνης δεν αναγνωρίζεται.

Ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα εντός τριών (3) το πολύ μηνών από την παραλαβή της Πραγματογνωμοσύνης να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις επί σημείων της. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο ΤΕΕ, το οποίο την διαβιβάζει στον Πραγματογνώμονα και την κοινοποιεί στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη.

Δικαίωμα παροχής διευκρινίσεων διατηρεί επίσης κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέρος εφ’ όσον υποβάλει σχετικό αίτημα στο ΤΕΕ εντός τριών (3) το πολύ μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Πραγματογνωμοσύνης από τον αιτούντα. Η απάντηση του Πραγματογνώμονα κοινοποιείται στον αιτούντα και στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη.