Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

Ο Δήμος Καβάλας και το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιούν από κοινού την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 και απευθύνουν πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για την ανάθεση του έργου για χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) σύμφωνα με το ΦΕΚ1843/Β`/13.5.2020 σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 Υπουργικής Απόφασης καθώς και συμπλήρωση και τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4495/2017(ΦΕΚΒ’/4520) γιαλογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι 20.000€(μεΦΠΑ)καιδενδύναται να ανατεθεί στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή/και εταιρεία η έκδοση περισσοτέρων των τριών (3) αδειών. Το κόστος ανά εκδιδόμενη άδεια ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ (πλέον ΦΠΑ), ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί, κατά περίπτωση, εφόσον χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής παρέμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chamberofkavala.gr, είτε μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου Καβάλας Ομονοίας 50, Καβάλα, 65302 από τις 30/11/2021 έως τις 10/12/2021 και ώρα 12:00, με συνημμένα τα απαραίτητα έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Ανάθεση έκδοσης Αδειώνμικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας, Συνδικαιούχο της Πράξης «ΑνοικτόΚέντροΕμπορίου Δήμου Καβάλας»με ΚωδικόΟΠΣ5032955 (Υποέργο8)

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2510.222212 (εσωτ. 4.) με την κα Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 13) κα Αφροδίτη Μάρκου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε εδώ.