Ρόλος - Σκοπός - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ρόλος – Σκοπός του ΤΕΕ-ΑΜ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους, για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας ασκεί τις δραστηριότητες και εξυπηρετεί τους στόχους του ΤΕΕ, όπως προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο.
Στην περιοχή της αρμοδιότητάς του, είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και ιδιαίτερα :

 • Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση, για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία
 • Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του
 • Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ, στην περιοχή της αρμοδιότητάς του
 • Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής του
 • Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές πολιτών μεταξύ τους κλπ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, σε σχέση με τα μέλη του:

 • Διενεργεί εξετάσεις και χορηγεί άδειες άσκησης επαγγέλματος των μηχανικών Ελληνικών Πολυτεχνείων
 • Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών μελών του
 • Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους
 • Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους
 • Εκδίδει ενημερωτικό δελτίο
 • Ασκεί στα μέλη του πειθαρχική εξουσία όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1486/84.

Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΤΕΕ-ΑΜ :

 • Εκπροσωπείται θεσμικά : σε Συμβούλια Οργανισμών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακό Συμβούλιο, Επιτροπή παρακολούθησης ΠΕΠ, Περιφερειακό και Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Συμβούλια ΠΕΧΩΔΕ: ΥΜΑΘ – Περιφερειακό – Νομαρχιακό, Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.α.), σε συμβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται για ορισμένο έργο (Τεχνικά Συμβούλια, μόνιμες Επιτροπές εισήγησης για Ανάθεση έργων) καθώς και επιτροπές μεμονωμένων έργων, Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμια, Επιτροπές επίβλεψης πολεοδομικών μελετών, Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα κ.λπ.
 • Μελετά και παράγει θέσεις για θέματα αναπτυξιακά, τεχνικά, επιστημονικά, επαγγελματικά
 • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, συναντήσεις εργασίας για τη δημοσιοποίηση των θέσεων και του έργου του και για την ανταλλαγή απόψεων με άλλους φορείς και συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
 • Διοργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια για την ενημέρωση των μελών του τμήματος στα νέα επιστημονικά δεδομένα

Το έργο του ΤΕΕ-ΑΜ παράγεται :

 • Aπό τις Μόνιμες Επιτροπές, επιστημονικά όργανα τριετούς θητείας, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα
 • Aπό Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων με ορισμένο χρόνο διάρκειας