Υποβολή αίτησης διενέργειας πραγματογνωμοσύνης - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ορίζει Πραγματογνώμονα, έπειτα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής:

  • Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας και αλληλογραφίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας)
  • Πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας και αλληλογραφίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας) των λοιπών εμπλεκομένων μερών που αφορά το τεχνικό ζήτημα που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο της Πραγματογνωμοσύνης.
  • Σύντομο ιστορικό και περιγραφή του αντικειμένου της Πραγματογνωμοσύνης.
  • Τα θέματα – ερωτήματα επί των οποίων ζητείται η γνωμοδότηση του Πραγματογνώμονα (π.χ.διαπίστωση, διερεύνηση αιτίων, διατύπωση προτάσεων – λύσεων, επιμέτρηση, καθορισμός ορίων, εκτίμηση κόστους κ.λ.π.), διατυπωμένα με σαφήνεια και ακρίβεια.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση των εμπλεκόμενων πλευρών σε μια υπόθεση – καθ’ οιονδήποτε τρόπο –και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Ως εκ τούτου η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας είναι σημαντική προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης ηλεκτρονικά, πατώντας στο σύνδεσμο, ή να εκτυπώσετε το έντυπο από εδώ και να το αποστείλετε στη συνέχεια στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.